Barion Pixel

Jogi Nyilatkozat

A weboldal használata előtt kérem, olvassa el figyelmesen ezt a jogi nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat szabályozza a weboldal és a rajta szereplő valamennyi dokumentum, szöveg, felvétel és egyéb anyag, valamint a weboldal tulajdonosa által a képzésein Résztvevők számára átadott dokumentumok, iratanyagok, segédanyagok, a képzéseken elhangzó tananyag és egyéb hozzáférhető információk Felhasználó/Résztvevő általi használatát. 

A weboldal használatának megkezdésével valamennyi Felhasználó elfogadja az alábbiakban meghatározott feltételeket és szabályokat.

 1. A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője:

 

Vállalkozó neve:                    Hegedüs Tamás egyéni vállalkozó

Székhely:                                9151 Abda, Bécsi út 99.

Adószám:                               66299503-1-28

Nyilvántartási szám:              33590281

Telefonszám:                         +3630/405 9600

E-mail cím:                             [email protected]  

 1. Általános bevezetés:

A weboldal megnyitásával az oldal Felhasználója elfogadja, hogy a jelen Jogi Nyilatkozat kötelezi őt. Ha nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a weboldalt.

 1. Szellemi tulajdonjogok:

Valamennyi szellemi tulajdonjog – beleértve, de nem kizárólagossággal a weboldalon szereplő és a weboldal tulajdonosa által szervezett képzéseken (vagy azzal összefüggésben) elérhető valamennyi szöveg, tananyag, illusztráció, rajz, kép, ötlet, módszer, tematika, hang, szoftver, termék és egyéb anyag szerzői jogait – a weboldal tulajdonosának tulajdonát képezi.

A weboldalon szereplő információk (és a fent hivatkozott egyéb anyagok) – ellenkező rendelkezés hiányában – változatlan tartalommal, a forrás megjelölésével is, kizárólag a weboldal tulajdonosának előzetes hozzájárulásával terjeszthetők.

A weboldalon közzétett és a képzéseken elhangzott harmadik személyek szellemi alkotásait (tananyag, cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint lehetséges. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

A weboldalról és képzésekről származó részletek bármilyen célú használata, amely eltér a jelen feltételekben foglaltaktól, tilos.

Szigorúan tilos a Felhasználónak (a képzésen résztvevőnek) a weboldal tulajdonosának jóváhagyása nélkül:

 • kereskedelmi célokra használni a weboldalt, illetve annak bármely részét (vagy ezek másolatát) és/vagy a rajta szereplő termékeket, szövegeket, egyéb tartalmakat;
 • módosítani a weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe (például nyomtatott dokumentumba, blogba vagy harmadik fél weboldalába);
 • a weboldal tulajdonosa által szervezett képzés során, vagy azt követően elhangzott információk, tananyag és az esetlegesen átadott dokumentumok, információk, tananyag harmadik személyek számára történő átadása, továbbítása, sokszorosítása és forgalomba hozatala.
 1. Tartalom:

A jelen weboldal tartalmát a weboldal tulajdonosa a lehető leggondosabban állította össze. A weboldal azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik. A tulajdonos nem garantálja a weboldal tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét, sem a weboldal megszakítás- és hibamentes működését.

A weboldal tulajdonosa igyekszik biztosítani, hogy a weboldal folyamatosan elérhető legyen, de nem vállal felelősséget azért, ha a weboldal bármikor, bármennyi ideig mégis elérhetetlenné válna.

A weboldalhoz való hozzáférés felfüggeszthető értesítés nélkül, rendszerhiba, karbantartás vagy javítás miatt, illetve a weboldal tulajdonos ellenőrzési körén kívül eső okokból.

 1. Felhasználói adatok és magatartás:

A weboldal tulajdonos Adatkezelési Tájékoztatójának hatálya alá tartozó, személyes adatok kivételével a Felhasználó által a weboldalra, vagy a tulajdonos számára küldött vagy ott közzétett („belinkelt”) minden anyag nem bizalmas adatnak minősül, annak tulajdonjogáról a Felhasználó lemond. A weboldal tulajdonosát semmiféle kötelezettség nem terheli ezen anyagokkal kapcsolatban. A weboldal tulajdonosa ezen anyagokat és információkat, képeket, hangokat, szöveget és az ott megjelent egyéb dolgokat bármilyen célra szabadon használhatja, másolhatja, teheti közzé, terjesztheti.

Tilos a weboldalon közzétenni, illetve a weboldalra, vagy a weboldal tulajdonosának küldeni:

 • fenyegető, becsmérlő, obszcén, illetlen, elégedetlenséget szító, sértő, pornográf, visszaélést megvalósító, faji gyűlölet keltésére alkalmas, diszkriminatív, botránykeltő, lázító hatású, titoktartási kötelezettséget áthágó, adatok védelmét sértő, illetve kellemetlenség vagy rossz érzés felkeltésére alkalmas anyagok;
 • olyan anyagok, amelyre vonatkozóan az oldal látogatója nem rendelkezik minden szükséges engedéllyel, illetve jóváhagyással;
 • olyan anyagok, amelyek büntetőjogot sértő magatartást valósítanak meg, vagy erre bujtogatnak, amelyekkel kapcsolatban polgári jogi felelősség állapítható meg, illetve amelyek más módon jogsértők, vagy a világ bármelyik országában bármely harmadik fél jogát sértik;
 • technikailag ártalmas anyagok (beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag: számítógépvírusok, illetve más, károkozásra alkalmas szoftver vagy adat).

Tilos az oldallal kapcsolatos minden nemű visszaélés (beleértve ebbe, korlátozás nélkül, a feltörést).

A weboldal tulajdonosa teljes mértékben együttműködik a rendvédelmi hatóságokkal és az ezen pontban írt rendelkezéseket megszegő Felhasználó azonosságának vagy tartózkodási helyének megállapítását kérő bíróságokkal.

 1. Felelősség:

A weboldal bármely célú látogatását, használatát az oldal Felhasználója saját felelősségére teszi, saját belátása alapján. A honlapon keresztül letöltött és megismert információ felhasználása önkéntes és kizárólag saját kockázatra végzett tevékenység.

A weboldalon található információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, semmilyen körülmények között sem minősülnek tanácsadásnak, vagy ajánlásnak, azok nem szolgálhatnak semmilyen döntés, vagy intézkedés alapjául.

A törvény által megengedett mértékig a weboldal tulajdonosa ezennel kizár minden felelősséget a weboldal Felhasználók általi használata, és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

 • a weboldal Felhasználójának bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a weboldalon közzétett információ ösztönözte;
 • a weboldal használatának lehetetlensége;
 • a weboldalon szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.
 1. Adatvédelem:

A jelen weboldalon keresztül megadott személyes adatok kezelése teljes mértékben a weboldal tulajdonosának Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően történik.

 1. Kapcsolatfelvétel:

Ha bármilyen kérdése vagy panasza lenne a weboldallal kapcsolatban, forduljon a weboldal tulajdonosához a fenti elérhetőségek bármelyikén.

 1. Jogkövetkezmények:

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen Jogi Nyilatkozatban foglaltak megsértése, vagy engedély nélküli felhasználás esetén a weboldal tulajdonosa soron kívül felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval és a Felhasználót a jogsértés megszüntetésére, a jogosulatlan felhasználás abbahagyására szólítja fel. Amennyiben a Felhasználó a weboldal tulajdonosának kérését figyelmen kívül hagyja, vagy haladéktalanul nem intézkedik a jogsértő állapot megszüntetéséről, a weboldal tulajdonosa megteszi a szükséges jogi lépéseket és ilyen módon érvényesíti jogos követelését. A felszólítás figyelmen kívül hagyása, vagy az abban írt határidő eredménytelen elteltét követően a weboldal tulajdonosát kötbér illeti meg. A kötbér összege alkalmanként 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint, mely összegről a weboldal tulajdonosa jogosult számlát kiállítani a jogosulatlan Felhasználó részére. Felhasználó ennek tudatában böngészi a weboldalt.

 1. Egyéb rendelkezések:

A weboldal tulajdonosa fenntartja a jogot a jelen Jogi Nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására a jövőben. A jelen Jogi Nyilatkozatra és a weboldal Felhasználók általi használatára Magyarország jogrendje vonatkozik.